Laboratorium Badań Sejsmicznych

Kierwonik: Jerzy Dec, Kamil Cichostępski

Katedra Geofizyki dysponuje nowoczesnym systemem sejsmicznym do badań sejsmiki inżynierskiej jak i poszukiwawczej. Wykonujemy pomiary refrakcyjne i tomografii refrakcyjnej fal P (SRT-P) i fal S (SRT-S), wielokanałowej analizy fal powierzchniowych Rayleigha (MASW) oraz Love’a (MALW) jak i również wysokorozdzielcze płytkie profilowania refleksyjne oraz pomiary w płytkich otworach (downhole, crosshole, VSP). Jako źródło drgań wykorzystywany jest mobilny system Gisco ESS 500 TURBO o dużej energii (4088 J) oraz młoty i źródła fal poprzecznych. Do rejestracji danych polowych stosujemy 72 kanałowy sejsmograf Geometrics Geode-72 oraz czujniki drań o częstotliwościach 4,5 Hz, 14 Hz oraz 100 Hz. Dodatkowo posiadamy wysokoczułe horyzontalne odbiorniki 4,5 Hz do badań z wykorzystaniem fali S i Love’a. W badaniach otworowych wykorzystujemy streamer hydrofonowy, sondę 3C oraz sparker jako źródło drgań. Wykonujemy również pomiary z zakresu sejsmiki pasywnej – ReMi (Refraction Microtremor), SPAC/ESAC (Spatial Autocorrelation/Extended Spatial Autocorrelation) oraz HVSR (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio).

Przetwarzanie i interpretację danych wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi:

 • sejsmika refleksyjna – VISTA Desktop Seismic Data Processing,
 • tomografia refrakcyjna – ZondST2D, SeisImager,
 • metody fal powierzchniowych – ZondST2D, Geogiga Surface Plus, winMASW,

Wykonujemy następujące prace:

 • Rozpoznanie strukturalne i złożowe ośrodka geologicznego do głębokości około 500 m,
 • Rozpoznawanie głębokości i przebiegu podłoża skalnego,
 • Rozpoznawanie stref uskokowych, spękań i rozluźnień podłoża skalnego,
 • Badania podłoża na potrzeby budownictwa drogowego,
 • Określenie głębokości zwierciadła wód gruntowych,
 • Rozpoznawanie stref osuwiskowych, wyznaczanie miąższości i płaszczyzn poślizgu,
 • Wykrywanie pustek, kawern i zapadlisk, – Badania wałów, zapór, tam i innych obiektów geotechnicznych,
 • Określenie miąższości oraz klasyfikacja gruntów,
 • Określenie sejsmiczności badanego obszaru z wykorzystaniem parametru Vs30 wg klasyfikacji NEHRP i UBC,