Studia II stopnia

Szczegółowy spis przedmiotów

Studia II stopnia kierunku Geofizyka to trzy semestry, w trakcie których słuchacz zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej. Poszerza też swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. Studenci rozwijają też swe umiejętności w zakresie samodzielnego projektowania i wykonywania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem wszystkich metod badawczych, co przygotowuje ich do rozwiązywania problemów poszukiwawczych w skomplikowanych warunkach geologicznych oraz przy wtórnym odzyskiwaniu surowców.

Słuchacze studiów II stopnia, posługując się nowoczesnymi systemami do przetwarzania i interpretacji danych, realizują projekty związane z daną metodą badań geofizycznych. Dzięki temu nabywają specjalistyczną wiedzę w zakresie metod geofizycznych, przetwarzania danych i ich interpretacji oraz umiejętnie władają narzędziami informatycznymi. Posiadają też umiejętność łączenia wiedzy w zakresie geofizyki z wiedzą geologiczną i w dziedzinie ochrony środowiska.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zastosowania metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych, georadaru, sejsmologii i sejsmometrii,
• zastosowania geofizyki w zagadnieniach: inżynierskich, geofizyki złożowej i naftowej oraz geofizyki w górnictwie,
• zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych oraz teorii sygnałów,
• obsługi najnowocześniejszych programów komputerowych do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych.

Absolwent studiów II stopnia potrafi:
• samodzielnie zaprojektować i wykonać pomiary geofizyczne z wykorzystaniem właściwych metod badawczych,
• samodzielnie obsługiwać geofizyczną aparaturę badawczą,
• wykonać interpretację jakościową i ilościową uzyskanych wyników przy użyciu nowoczesnego oprogramowania,
• opisać i przeprowadzić analizę parametrów geofizycznych, mierzonych w różnych metodach, w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych.