Studia podyplomowe z Geofizyki stosowanej

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe z geofizyki stosowanej mają na celu zapoznanie słuchaczy z możliwością zastosowaniem metod geofizycznych w różnych gałęziach gospodarki. Przekazane zostaną podstawy naukowe najczęściej stosowanych metod i pokazane przykłady ich stosowania. Uczestnicy zapoznają się również z podstawową interpretacją danych geofizycznych i dowiedzą się o możliwościach i ograniczeniach nauczanych metod geofizycznych. Studia dadzą wiedzę o wykorzystaniu metod geofizycznych do rozpoznania geologicznego zarówno płytkiego, jak i głębokiego, a także do poszukiwania nowych złóż. Przekazana zostanie również wiedza na temat stosowania badań geofizycznych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Metody geofizyczne można również stosować do przypowierzchniowych partii ośrodka geologicznego celem rozpoznania geotechnicznego, czy do oceny zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą i z czynnikami naturalnymi. Wybrane metody geofizyczne można stosować w ochronie środowiska, a także w wielu innych dziedzinach jak np. budownictwo czy archeologia. Poznanie naukowych podstaw metod geofizycznych pozwoli na określenie możliwości ich zastosowania do rozwiązania postawionego problemu. Podkreślenie w programie roli poszczególnych metod badawczych, ich integracji i konieczności ich kompleksowej interpretacji w późniejszej pracy zawodowej, zarówno przy prowadzeniu interpretacji, jak i przy opracowaniu projektów badań i ocenie uzyskiwanych danych geofizycznych.

Program studiów:

I semestr studiów:

 • Podstawy badań sejsmicznych (egzamin)
 • Sejsmologia i sejsmometria (zaliczenie)
 • Zastosowania sejsmiki inżynierskiej (zaliczenie)
 • Grawimetria (egzamin)
 • Geofizyka otworowa i petrofizyka (zaliczenie)

II semestr studiów:

 • Geoelektryka inżynierska (zaliczenie)
 • Mikrograwimetria (zaliczenie)
 • Magnetometria (egzamin)
 • Metody geoelektryczne (egzamin)
 • Metoda georadarowa (zaliczenie)

192 godz. dydaktycznych

Sylwetka absolwenta:

Wymagane wykształcenie: studia wyższe z zakresu nauk o Ziemi, górnictwa i nauk pokrewnych oraz nauk ścisłych (mogą być także studia licencjackie). Przyjmowani będą również pracownicy kopalń oraz przedsiębiorstw geofizycznych i geologicznych o innym profilu wykształcenia.

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę o metodach geofizycznych i wie, jak je zastosować w rozpoznaniu budowy geologicznej, w górnictwie, do poszukiwania złóż, badania przypowierzchniowej budowy ośrodka geologicznego, oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w budownictwie, a także archeologii. Potrafi również przeprowadzić samodzielnie podstawową interpretację danych geofizycznych, a także potrafi weryfikować zasadność użytych metod geofizycznych do rozwiązania postawionego problemu. Umie również powiązać wyniki geofizyczne z danymi z wyżej wymienionych dziedzin.

Czas trwania:

2 semestry (XI 2023 – X 2024)

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2023

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia; opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych,
 • pożądane pismo kierujące na studia podyplomowe z przedsiębiorstwa zatrudniającego kandydata, jeżeli opłatę ponosi zatrudniający /skan/, w przeciwnym razie pismo nie jest konieczne.

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:

14–30

Miejsce zgłoszeń:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 119a

Przyjmowanie zgłoszeń:

dr inż. Monika Łój
tel.: 12 617 23 54

Sekretariat Katedry Geofizyki
tel.: 12 617 23 53

spgfs@agh.edu.pl – e-mail studiów podyplomowych

Opłaty:
5 500,00 zł

Informacje dodatkowe:

Spotkania w soboty i niedziele, co dwa-trzy tygodnie. Uczestnicy we własnym zakresie organizują i opłacają sobie noclegi w Krakowie.

Wszystkie wykłady planowane są on-line.

Wstępny harmonogram zajęć 2023/2024

Przedmioty prowadzone w czasie studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem na podstawie projektów lub kolokwium.

Uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z odpisem w języku angielskim.

Odbycie studiów podyplomowych „Geofizyka stosowana” upoważnia do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (w tym pracami sejsmicznymi i geofizyki wiertniczej) oraz o uprawnienia geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego zał. 4 oraz Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2023 r. Poz. 633, art. 54.)

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geofizyki

Adres organizatora:

Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 119a
tel.: 12 617 23 53

spgfs@agh.edu.pl

gf@geol.agh.edu.pl

www.geofizyka.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/

Kierownik:

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. AGH
tel.: 12 617 23 54

porzucek@agh.edu.pl

Kontakt:

dr inż. Monika Łój
tel.: 12 617 23 54

Sekretariat Katedry Geofizyki
tel.: 12 617 23 53

spgfs@agh.edu.pl

gf@geol.agh.edu.pl