Badanie własności termicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 12 6173229 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl

Aparatura wykorzystywana w laboratorium:

  • miernik FOX50, chłodnica, sprężarka, komputer z oprogramowaniem

Przeznaczenie: zestaw pomiarowy do wyznaczania współczynnika przewodnictwa cieplnego przeznaczony jest do badań skał i materiałów budowlanych (izolacyjnych)

Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu i suszeniu

 

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania są prowadzone na próbkach ciał stałych. Przedmiotem pomiaru jest współczynnik przewodności cieplnej, a na jego podstawie możliwość obliczenia oraz konstrukcji map rozkładu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego.

Wartość współczynnika przewodności cieplnej zależy od wielu parametrów petrofizycznych, takich jak: porowatość, gęstość, uziarnienie czy skład mineralny. Nasycenie przestrzeni porowej i rodzaj nasycenia ma znaczący wpływ na wartość przewodności cieplnej – najniższymi wskazaniami charakteryzuje się skała nasycona gazem. Zróżnicowanie gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego związane jest głównie z wartościami współczynnika przewodności cieplnej, ruchem roztworów porowych oraz lokalnymi zjawiskami magmowymi.

W Laboratorium Petrofizyki do badań wykorzystuje się aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną. Badanie opiera się na metodzie ustalonego strumienia cieplnego, w której strumień ciepła przechodzący przez próbkę materiału ma stałą wartość, a temperatura próbki w każdym punkcie jest ustalona.

Współczynnik przewodności cieplnej badanego materiału określa się mierząc gęstość strumienia cieplnego i różnicę temperatury po obu stronach próbki.

Wymiary próbek do badań: krążki o średnicy 2 cali i grubości max.1 cala.

Oferta usługowa:

Zakres i rodzaj analiz i badań możliwych do wykonania w Laboratorium:

  • pomiary współczynnika przewodności cieplnej (zakres pomiarowy: od 0.1 do 10 W/mK) i cieplnej oporności właściwej
  • pomiar oporu cieplnego (zakres pomiarowy: od 0.003 do 0.05 m2K/W)
  • wyznaczenie gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego
  • zakres temperaturowy: od -10°C do 190°C (możliwości pomiarów dla różnych temperatur i przy różnych gradientach)