Kształcenie specjalistów

Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH od roku akademickiego 2008/2009 prowadzi samodzielny kierunek geofizyka na studiach I stopnia. Studia te trwają 7 semestrów. W roku ak. 2011/12 otwarto również specjalność geofizyka stosowana na ww. kierunku, na studiach II stopnia. Studia te trwają 3 semestry. Program studiów na kierunku geofizyka ma poszerzony zakres wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, w porównaniu do innych kierunków prowadzonych na WGGiOŚ AGH, w celu dobrego przygotowania specjalistów (inżynierów i magistrów inżynierów) do pracy zawodowej, nie tylko w geofizycznych firmach serwisowych, ale także w jednostkach naukowo-badawczych i akademickich. Corocznie na kierunku geofizyka rozpoczyna studia 60 osób.

Absolwenci specjalności geofizycznych, którzy wcześniej ukończyli studia na WGGiOŚ, legitymują się dyplomami magistrów inżynierów z zakresu geofizyki poszukiwawczej i geofizyki środowiska. Studenci ci ukończyli naukę na kierunkach górnictwo i geologia oraz inżynieria środowiska. Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH jest jedyną w Polsce placówką naukowo-dydaktyczną kształcącą magistrów inżynierów geofizyków. Są oni przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych, górniczych, służbach ekologicznych oraz jednostkach budownictwa technicznego. Od wielu lat corocznie przynajmniej kilka osób znajduje zatrudnienie w specjalistycznych międzynarodowych koncernach geofizycznych wykonujących prace pomiarowe oraz przetwarzanie danych sejsmicznych w różnych częściach świata. W długiej historii Katedry Geofizyki wypromowano ponad 2200 absolwentów (magistrów inżynierów) ze specjalnościami geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza i geofizyka środowiska. Od roku 2011 wypromowano 320 absolwentów studiów I stopnia (inżynierów).

Dzięki osobistemu zaangażowaniu pracowników Katedry Geofizyki studenci od połowy lat 90. mają dostęp do systemów pomiarowych oraz komercyjnych programów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. Już w roku 1998 firma Western Atlas przekazała nieodpłatnie system OMEGA do przetwarzania danych sejsmicznych, wykorzystywany do realizacji prac naukowo-badawczych i dydaktycznych. Systemy komputerowe – GeoFrame 3.8.1, GMAplus, GeoGraphix oraz aparatura I/O staraniem pracowników zostały przekazane Katedrze przede wszystkim w celu lepszego przygotowywania absolwentów do prowadzenia prac geofizycznych zgodnie z wymogami światowych standardów. W ostatnich latach WGGiOŚ AGH uzyskał grant uczelniany od koncernu Schlumberger na użytkowanie w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych systemów Petrel oraz TechLog, dzięki którym studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz doktoranci mają szansę szkolenia się i pracy z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych stosowanych w światowej geofizyce prospekcyjnej w innych zastosowaniach. Do dyspozycji pracowników i studentów jest również oprogramowanie Hampsona-Russella udostępnione przez koncern CGG – Geosoftware, Hampson-Russell Team oraz system komputerowy Interactive Petrophysics, udostępniony przez firmę LR Senergy. Katedra Geofizyki użytkuje także system ProMAX udostępniony przez firmę Halliburton oraz programy Paradigm firmy o tej samej nazwie. Od wielu lat użytkowane jest także oprogramowanie VISTA udostępnione przez Gedco Canada (obecnie w strukturze koncernu Schlumberger). Wszystkie programy mogą być użytkowane dla celów badawczych i dydaktycznych.

Studenci stawiają pierwsze kroki w pracy naukowej, badawczej i doświadczalnej w Kole Naukowym Geofizyków GEOFON, które od wielu lat aktywnie uczestniczy w różnych przejawach życia studenckiego w AGH i które stanowi arenę najwcześniejszych dyskusji, sporów i wymiany doświadczeń najmłodszych geofizyków. Od lat 90., dzięki inicjatywie opiekunów Koła, wsparciu finansowemu Uczelni oraz własnej przedsiębiorczości członkowie Koła Naukowego brali udział w międzynarodowych konferencjach geofizycznych (EAGE, EGS, EGS i in. oraz w studenckich warsztatach geologicznych w Europie i krajach arabskich, a także w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych dla studentów przez międzynarodowe organizacje. Studenci korzystają z wymiany w ramach europejskiego programu Erasmus i wyjeżdżają najczęściej do NTNU w Trondheim ale także do Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach oraz Uniwersytetu w Miskolcu.

Pracownicy dydaktyczni Katedry Geofizyki prowadzą wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria i ćwiczenia terenowe przewidziane w programie studiów I stopnia, kończących się nadaniem stopnia zawodowego inżyniera oraz studiów II stopnia, uprawniających do nadania stopnia magistra na kierunkach geofizyka, górnictwo i geologia, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiska, a także informatyka stosowana. Realizują także zajęcia dydaktyczne z przedmiotów geofizycznych dla studentów innych wydziałów AGH: Górnictwa i Geoinżynierii, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Wiertnictwa Nafty i Gazu, a także prowadzili i nadal prowadzą wybrane kursy z zakresu geofizyki stosowanej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat pracownicy Zakładu Geofizyki prowadzili wiosenne praktyki specjalistyczne dla uczniów klasy geofizycznej Zespołu Szkół Geologiczno – Górniczych w Krakowie.

W kwietniu 2005 r. Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie nieodpłatnych studiów podyplomowych z zakresu geofizyki naftowej, geofizyki górniczej i geofizyki środowiska dla pracowników dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Trzy edycje studiów (w każdej przynajmniej dwie specjalności) zostały zrealizowane do końca stycznia 2007 r. Dyplomy uzyskało 67 osób. W kolejnych latach Katedra Geofizyki organizowała i organizuje do dziś podobne, ale już odpłatne, studia podyplomowe Geofizyka Stosowana z tym samym zestawem specjalności. W r. ak. 2015/16 realizowana jest 16. edycja studiów podyplomowych z zakresu geofizyki naftowej i górniczej z liczbą słuchaczy równą 25. W studiach podyplomowych Geofizyka Stosowana na przestrzeni lat 2008-2016 uczestniczyło ponad 500 osób.