Laboratorium Badań Własności Elektrycznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk

Przedmiotem pomiaru jest elektryczna oporność właściwa / przewodnictwo właściwe skał.
Pomiary wykonuje się dla próbki suchej lub nasyconej dowolnym medium, równocześnie wykonuje się pomiar oporności cieczy nasycającej próbkę. Na podstawie pomiarów oporu oblicza się oporność właściwą. Pomiary mogą być wykonane przy różnych poziomach nasycenia. W tym celu pomiar wykonuje się wielokrotnie, po wcześniejszym odwirowaniu cieczy z próbki, przy ustalonym czasie i liczbie obrotów.

Laboratorium wyposażone w zestaw pomiarowy Ambient Resistivity System 200, firmy CoreLab Ins., USA.

Wyznaczane parametry:
1. oporność właściwa ciał stałych i cieczy,
2. przewodnictwo właściwe ciał stałych i cieczy,
3. parametr porowatości i parametr nasycenia,
4. współczynnik zwięzłości,
5. współczynnik wysortowania,
6. współczynnik zwilżalności.