Tematy prac inżynierskich

Lp.

Kierunek studiów

stacjonarnych

pierwszego stopnia

Temat projektu inżynierskiego

Opiekun pracy

1.

Geofizyka

Wyznaczenie zailenia i porowatości skał klastycznych na podstawie profilowań geofizyki otworowej wraz z interpretacją wyników

Dr inż. Paulina Krakowska

2.

Geofizyka

Interpretacja jakościowa profilowań geofizyki otworowej w utworach permskich

Dr inż. Paulina Krakowska

3.

Geofizyka

Wyznaczenie ciepła radiogenicznego wybranych formacji skalnych na
podstawie profilowań geofizyki otworowej wraz z interpretacją wyników

Dr inż. Paulina Krakowska

4.

Geofizyka

Interpretacja wybranych profilowań geofizyki otworowej w celu wstępnej identyfikacji form depozycyjnych

Dr inż. Paulina Krakowska

5.

Geofizyka

Pomiary pola magnetycznego Ziemi na profilu Zgorzelec-Wiżajny – obróbka i wstępna interpretacja danych

Dr inż. Anna Wojas

6.

Geofizyka

Porównanie wyników wprowadzania refrakcyjnych poprawek statycznych metodą Intercept Time i  Time Shift.

Dr hab. inż. Jerzy Dec

prof. n. AGH

7.

Geofizyka

Porównanie wyników interpretacji danych refrakcyjnych metodami Intercept Time, T+ T- oraz ogólnej metody czasu wzajemnego

Dr hab. inż. Jerzy Dec

prof. n. AGH

8.

Geofizyka

Badanie współczynnika przewodnictwa cieplnego próbek skał o zróżnicowanej litologii – porównanie wartości

Dr inż. Edyta Puskarczyk

9.

Geofizyka

Wyznaczenie porowatości i nasycenia na podstawie profilowań geofizyki otworowej w otworze D-1

Dr inż. Edyta Puskarczyk

10.

Geofizyka

Wybrane parametry modelu dyskretnego a wyniki inwersji w metodzie 2D ERT

Dr inż. Grzegorz Bania

11.

Geofizyka

Oporność nadkładu i podłoża a wyniki inwersji w metodzie 2D ERT

Dr inż. Grzegorz Bania

12.

Geofizyka

Wybrane obiekty metalowe w obrazie metody 2D ERT – modelowania fizyczne.

Dr inż. Grzegorz Bania

13.

Geofizyka

Identyfikacja starych szybów górniczych metodą georadarową na przykładzie szybu “Nadwielki” w Bochni” (rezerwacja tematu: Przemysław Kluczyński)

Dr inż. Jerzy Karczewski

14.

Geofizyka

Analiza i rozbudowa programu matGPR do przetwarzania danych georadarowych w systemie Matlab (rezerwacja tematu: Dominik Jaskólski)   

Dr inż. Jerzy Karczewski

15.

Geofizyka

Badania kościoła NMP w Sosnowicach (woj. małopolskie) za pomocą metody georadarowej (rezerwacja tematu: Mateusz Moskała)

Dr inż. Jerzy Karczewski

16.

Geofizyka

Interpretacji ilościowa danych DC oraz GCM na koronie wałów przeciwpowodziowych w rejonie Maniowa (rezerwacja tematu: Natalia Mroczek)

Dr inż. Wojciech Klityński

17.

Geofizyka

Interpretacja ilościowa danych GCM w wersji VD oraz HD na przedpolu wałów przeciwpowodziowych w rejonie Maniowa (rezerwacja tematu: Paulina Dratkiewicz)

Dr inż. Wojciech Klityński

18.

Geofizyka

Rozpoznanie potencjalnych stref złożowych z wykorzystaniem DHI i atrybutów trasy sejsmicznej na obszarze zdjęcia Dąbrowica Duża 3D

Dr inż. Kamil Cichostępski

19.

Geofizyka

Identyfikacja pola falowego na przykładzie danych zerooffsetowego Pionowego Profilowania Sejsmicznego

Dr inż. Kamil Cichostępski

20.

Geofizyka

Przetwarzanie i interpretacja danych płytkiej sejsmiki refleksyjnej z obszaru kopalni siarki Basznia

Dr inż. Kamil Cichostępski

21.

Geofizyka

Modelowanie grawimetryczne Uskoku Sudeckiego Brzeżnego na wybranym profilu

Dr inż. Monika Łój

22.

Geofizyka

Wyznaczenie porowatości ogólnej utworów węglanowych na podstawie profilowań akustycznego, gęstościowego i neutronowego

Dr inż. Kamila Wawrzyniak – Guz

23.

Geofizyka

Wykorzystanie programu Interactive Petrophysics do analizy akustycznych obrazów falowych rejestrowanych sondą WSTT

Dr inż. Kamila Wawrzyniak – Guz

24.

Geofizyka

Interpretacja pełnych obrazów falowych rejestrowanych sondą ze źródłem monopolowym i dipolowym w programie Techlog

Dr inż. Kamila Wawrzyniak – Guz

25.

Geofizyka

Drzewa regresyjne w wyznaczaniu parametrów petrofizycznych skał

Dr. hab. inż. Marcin Zych

 

Wersja do druku