Studia I stopnia

Szczegółowy spis przedmiotów

W trakcie siedmio-semestralnych studiów I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz podstawową wiedzę specjalistyczną z obszaru geofizyki ogólnej i stosowanej. Ważnym elementem tych studiów jest nabycie przez studentów umiejętności pracy zespołowej.

W tym czasie kurs geofizyki obejmuje przedmioty specjalistyczne m.in. sejsmikę, geofizykę otworową, grawimetrię i magnetometrię, metody elektryczne i elektromagnetyczne, w tym metodę georadarową. Program studiów I stopnia daje studentom podstawową wiedzę w zakresie projektowania badań geofizycznych oraz umiejętność samodzielnego wykonywania pomiarów geofizycznych dla potrzeb rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (np. złóż gazu, wody, surowców skalnych) czy też dla potrzeb badania struktury przypowierzchniowej (np. osuwiska, podłoże dróg). Absolwent studiów I stopnia posiada również wiedzę pozwalającą na zrozumienie związku między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego (np. dla potrzeb wykrywania złóż, określenia położenia i wytrzymałości podłoża budowlanego).

Ponadto, w czasie studiów I stopnia słuchacze zaznajamiają się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych, a zdobyta wiedza pozwala także wykonać interpretację jakościową uzyskanych wyników pomiarów. Kończąc studia absolwent zna także język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki.

Studia I stopnia przygotowują studentów do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nauk ścisłych (fizyki, chemii, matematyki, informatyki, statystyki),
• nauk o Ziemi (geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa),
• podstaw fizycznych poszczególnych metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych i georadaru,
• budowy geologicznej Polski,
• zastosowania metod geofizycznych w prospekcji geologicznej, naftowej,
• badania stanu środowiska i jego monitoringu metodami geofizycznymi,
• zastosowania metod geofizycznych w zagadnieniach inżynierskich,
• obsługi geofizycznej aparatury badawczej stosowanej w terenie i w warunkach laboratoryjnych,
• posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego/podstawowego przetwarzania danych geofizycznych,
• technik zbierania, przetwarzania i interpretacji danych,
• podstawowej interpretacji wyników badań geofizycznych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:
• wykonać pomiary geofizyczne w celu realizacji zadań poszukiwawczych i inżynierskich: rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (gazu, ropy naftowej, wody, surowców skalnych), badania struktury przypowierzchniowej (osuwisk, podłoża budowlanego), oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców,
• określić związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego,
• wykorzystać wiedzę geologiczną i sozologiczną w interpretacji danych geofizycznych,
• realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych,
• posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2, a także obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki,
• pracować w zespole.