Perspektywy zawodowe

Nabyta wiedza z zakresu stosowania metod geofizycznych pozwala absolwentom kierunku Geofizyka na wykorzystanie tych metod do zadań poszukiwawczych i inżynierskich. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i wykonać badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Dodatkową umiejętnością jest planowanie i wykonanie geofizycznego monitoringu stanu środowiska w czasie i przestrzeni.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych. Ponadto są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) dzięki temu, że posiadają wiedzę matematyczno-fizyczną i informatyczną w stopniu pozwalającym na kreatywną pracę.
Absolwenci obu stopni kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• geofizycy (również na stanowiskach geologicznych, górniczych, inżynierskich, wiertniczych),
• osoby prowadzące geofizyczne i geologiczno-górnicze prace pomiarowe,
• projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych,
• osoby zajmujące się obsługą sieci sejsmometrycznych w kopalniach węgla kamiennego i miedzi,
• osoby dokumentujące badania geofizyczne i geologiczno-górnicze,
• pracownicy naukowi,
• pracownicy laboratoriów i obserwatoriów geofizycznych.

Miejsca pracy
• firmy geofizyczne, górnicze i geologiczne, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopartner, Shell Polska, Geofizyka Toruń, a także Chevron, Saudi Aramco, Schlumberger, CGG, BG Group,
• jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – PIB w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
• laboratoria i obserwatoria geofizyczne,
• inne instytucje, szkoły wyższe wymagające wyższego wykształcenia technicznego,
• własna działalność gospodarcza w zakresie badań geofizycznych.

To ciekawe studia, łączące nauki ścisłe z naukami o Ziemi. Studenci kierunku Geofizyka prowadzą pomiary na światowej klasie aparaturze badawczej, realizują projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania.

Atutem studiowania w AGH jest ponad 50-letnie doświadczenie Katedry Geofizyki we współpracy z przemysłem.