Laboratorium Badań Georadarowych

Kierownik: Jerzy Karczewski i Sylwia Tomecka-Suchoń

Katedra Geofizyki dysponuje nowoczesnymi systemami georadarowymi szwedzkiej firmy MalaGeoscience: georadary ProEx System i RAMAC/GPR. Na wyposażeniu są anteny o różnej częstotliwości i konstrukcji: ekranowane (100, 250, 500, 800, 1600MHz) i nieekranowane (25, 50, 100, 200MHz). Szeroki wachlarz anten o różnych częstotliwościach pozwala na badanie ośrodka od głębokości kilku centymetrów (antena 1600MHz) do głębokości kilkudziesięciu metrów (anteny niskoczęstotliwościowe).

Podejmujemy się prac z następujących dziedzin:
• lokalizacji infrastruktury podziemnej (rur, kabli, przewodów, kanałów, zbrojeń betonu),
• lokalizacji pozostałości budowlanych i konstrukcji podziemnych (np. fundamentów),
• lokalizacji pustek naturalnych (jaskiń, pustek krasowych) i sztucznych (tuneli, wykopów, chodników kopalnianych, sztolni),
• określania budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych,
• badań z zakresu geologii inżynierskiej (strefy uskoków w warstwach przypowierzchniowych, wyznaczanie płaszczyzn poślizgu osuwisk, wyznaczanie stref przesiąkania wałów przeciwpowodziowych),
• badań dróg, lotnisk, torowisk kolejowych,
• kartowania dna i osadów dennych płytkich zbiorników wodnych,
• badań z zakresu ochrony środowiska (lokalizacja wycieków z rurociągów oraz stref składowania odpadów),
• prac poszukiwawczych z zakresu archeologii,
• badań z dziedziny kryminalistyki (poszukiwania miejsc pochówków).