Studia podyplomowe OLD

Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska)

Charakterystyka studiów:

Konieczność poszukiwania złóż węglowodorów, prowadzenia eksploatacji górniczej w coraz bardziej złożonych warunkach geologicznych oraz prowadzenia proekologicznej gospodarki powodują, że do lokalizacji i rozpoznawania złóż oraz przewidywania zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą i antropogenicznych zagrożeń środowiska wykorzystywane są najnowocześniejsze geofizyczne systemy pomiarowe oraz komputerowe systemy do przetwarzania i interpretacji danych. Program studiów umożliwia poszerzenie wiadomości z zakresu wykorzystania metod geofizycznych do powyższych celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona zarówno na korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznych metod geofizycznych (m.in. niski koszt badań), jak i fakt, że w wielu przypadkach jakość uzyskiwanych danych zdecydowanie przewyższa informacje uzyskiwane przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych.

Program studiów:

  • podstawy metod geofizycznych (petrofizyka, sejsmika, geofizyka wiertnicza, metody pól potencjalnych, metody geoelektryczne i elektromagnetyczne) – wykłady
  • metody geofizyczne w poszukiwaniach złóż węglowodorów – konwencjonalnych oraz gazu z łupków (sejsmika złożowa, mikrosejsmika, geofizyka wiertnicza, struktury geologiczne w magnetotelluryce) – wykłady i ćwiczenia
  • metody geofizyczne w górnictwie (sejsmologia górnicza, sejsmoakustyka, sejsmometria, mikrograwimetria i radiometria) – wykłady i ćwiczenia
  • metody geofizyczne w ochronie środowiska (mikrograwimetria, magnetometria środowiska, sejsmika inżynierska, metody geoelektyczne i georadarowe) – wykłady i ćwiczenia

Razem: 180 godz. dydaktycznych

Sylwetka absolwenta:

Wymagane wykształcenie: studia wyższe z zakresu nauk o Ziemi, górnictwa i nauk pokrewnych oraz nauk ścisłych (mogą być także studia licencjackie). Przyjmowani będą również pracownicy kopalń oraz przedsiębiorstw geofizycznych i geologicznych o innym profilu wykształcenia.

Zawarte w programie treści poszczególnych zajęć obejmują najnowsze geofizyczne metody badawcze w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów poszukiwań naftowych, przewidywania zagrożeń górniczych i rozpoznania stref zanieczyszczeń środowiska. Podkreślenie w programie roli poszczególnych metod badawczych, ich integracji i konieczności ich kompleksowej interpretacji powinno być pomocne w późniejszej pracy zawodowej, zarówno przy prowadzeniu zaawansowanej interpretacji, jak i przy opracowaniu projektów badań i ocenie uzyskiwanych danych geofizycznych.

Czas trwania:

2 semestry

Termin zgłoszeń:

nabór ciągły

Wymagane dokumenty:

  • scan dyplomu, oryginał do wglądu na pierwszym spotkaniu,
  • pożądane pismo kierujące na studia podyplomowe z przedsiębiorstwa zatrudniającego kandydata, jeżeli opłatę ponosi zatrudniający /skan/, w przeciwnym razie pismo nie jest konieczne,
  • wypełniony kwestionariusz /patrz: link do formularza RODO

Tryb zgłoszeń:

Elektronicznie na e-maile: esimon@agh.edu.pl i gf@geol.agh.edu.pl.

Zgłoszenia proszę przysyłać na obydwa adresy, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:

20–30

Miejsce zgłoszeń:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 119

Przyjmowanie zgłoszeń:
Sekretariat Katedry Geofizyki
tel.: 12 617 23 53
gf@geol.agh.edu.pl
esimon@agh.edu.pl

Opłaty:

4000 zł – opłata jednorazowo lub w dwóch ratach semestralnych po 2000 zł

Informacje dodatkowe:

Spotkania co dwa-trzy tygodnie. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele. Uczestnicy we własnym zakresie organizują i opłacają sobie noclegi w Krakowie.

Przedmioty prowadzone w czasie studiów kończą się zaliczeniem na podstawie zdanego kolokwium.

Studia kończy obrona pracy dyplomowej przygotowanej przez słuchaczy.

Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z odpisem w języku angielskim.

ODBYCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GEOFIZYKA STOSOWANA, specjalności: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska – upoważnia do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (w tym pracami sejsmicznymi i geofizyki wiertniczej) oraz o uprawnienia geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2016 r. Poz. 1131 – „Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych”).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Katedra Geofizyki

Adres organizatora:
al. A. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 119
tel.: 12 617 23 53
fax: 12 633 29 36
gf@geol.agh.edu.pl
www.geofizyka.agh.edu.pl

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch
tel.: 12 617 24 07
pietsch@agh.edu.pl

Kontakt:

Sekretariat Katedry Geofizyki
tel.: 12 617 23 53
gf@geol.agh.edu.pl
inż. Elżbieta Simon–Andruszewicz
tel.: 888 271 124
esimon@agh.edu.pl